Breadcrumbs

DÔLEŽITÉ PRÁVNE DOHODY

Upozornenie: Prístup a použitie tejto webovej stránky a všetkých webových stránok Reckitt Benckiser (ďalej len „Stránka“/„Stránky“) sú predmetom nasledujúcich podmienok a všetkých platných právnych predpisov. Prezeraním tejto Stránky súhlasíte s týmito podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, túto Stránku si neprezerajte. Naše Stránky môžu obsahovať dodatočné podmienky vzťahujúce sa na ich použitie. V prípade konfliktu medzi podmienkami v tomto dokumente a dodatočnými podmienkami na niektorých z našich Stránok majú prednosť tieto podmienky. Reckitt Benckiser si vyhradzuje právo tieto podmienky upraviť a/alebo kedykoľvek bez oznámenia prerušiť prístup k týmto Stránkam. Raz za čas by ste mali Stránky navštíviť a skontrolovať aktuálne znenie právnej dohody a ďalšie dodatočné podmienky, pretože sa zaväzujete dodržiavať ich.

Túto Stránku si môžete prezerať pre zábavu a na získavanie informácií. Informácie z tejto Stránky ste oprávnení preberať len do jedného počítača alebo si môžete vytlačiť z tejto Stránky materiály iba na svoje vlastné nekomerčné, vzdelávacie, osobné alebo domáce účely. Bez písomného súhlasu Reckitt Benckiser nie ste oprávnení obsah tejto Stránky distribuovať, meniť, odovzdávať ďalej ani upravovať. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie ste oprávnení pripájať sa k tejto Stránke zo stránky tretej strany.

Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva a práva duševného vlastníctva na všetky materiály na Stránke (vrátane fotografií a grafických obrázkov, ale bez obmedzenia na ne) sú vo vlastníctve Reckitt Benckiser alebo poskytovateľov licencie. Názov ani práva duševného vlastníctva nesmú byť použitím Stránky ani prístupom k nej prevedené na žiadnu tretiu stranu. Všetky práva, názov, záujmy a všetky aspekty Stránky zostávajú vo výhradnom vlastníctve Reckitt Benckiser alebo poskytovateľov licencie. Stránky Reckitt Benckiser sú chránené autorskými právami a ďalšími platnými zákonmi. Pokiaľ porušíte niektoré z podmienok tejto právnej dohody alebo týchto Stránok, oprávnenie používať Stránku bude automaticky zastavené. Všetky práva tu výslovne neudelené sú vyhradené.

Pokiaľ si prajete vzhľadom na právne záležitosti formálne komunikovať s Reckitt Benckiser, kontaktujte, prosím, miestnu pobočku Reckitt Benckiser. Na stránke našej spoločnosti reckittbenckiser.com je možné nájsť zoznam našich miestnych pobočiek.

Materiály na Stránke sú ustanovené, „ako stoja a ležia“, bez akýchkoľvek podmienok, záruk, nárokov alebo podmienok iného druhu. Reckitt Benckiser neručí za úplnosť obsahu Stránky ani iných k Stránke „hot-linked“ stránok, ani k nim nevznáša nároky. Reckitt Benckiser je oprávnený meniť obsah Stránky bez akéhokoľvek upozornenia. Materiály na Stránke môžu byť zastarané a Reckitt Benckiser sa nezaväzuje takéto materiály aktualizovať. V súlade s tým a v rozsahu maximálne prípustnom zákonom vám Reckitt Benckiser poskytuje Stránku na základe toho, že Reckitt Benckiser vylučuje všetky nároky, záruky a podmienky, ktoré môžu mať na Stránku vplyv.

Stránky určené na poskytovanie informácií o našich výrobkoch pre zdravotníctvo alebo licencovaných liečivách neposkytujú lekársku radu alebo pokyny na používanie, ale slúžia iba ako všeobecné informácie, na ktoré by sa nemala žiadna osoba spoliehať. O liečbe jednotlivých problémov, ich okolností a potrieb sa vždy poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Reckitt Benckiser (vrátane všetkých pridružených spoločností, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, akcionárov a zástupcov Reckitt Benckiser a ich pridružených spoločností) nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, náhodné a následné škody alebo škody s represívnou funkciou z: (a) možnosti (alebo nemožnosti) vstúpiť na Stránku, (b) použitia (alebo nemožnosti použitia) obsahu Stránky, alebo (c) obsahu k Stránke „hot-linked“ stránky. Okrem toho Reckitt Benckiser neručí za to, že Stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, neobsahujeú vírusy ani iné škodlivé časti; vy (nie Reckitt Benckiser) hradíte celkovú sumu všetkých nutných opráv alebo korekcií a prípadných odškodnení súvisiacich s tvorbou webových stránok.

Pripájaním sa na túto Stránku cez internet a pridávaním príspevkov oprávňujete Reckitt Benckiser, aby zaobchádzal s týmto materiálom ako s nedôverným a bez obmedzenia. Akoukoľvek komunikáciou alebo pridávaním materiálov na túto Stránku dávate Reckitt Benckiser a všetkým jeho pridruženým spoločnostiam súhlas s použitím vašej komunikácie a/alebo materiálu vrátane reprodukcie, prenosu, publikovania, vysielania a uverejňovania na Stránku. Reckitt Benckiser nie je povinný odpovedať na správy zaslané na Stránku ani poskytovať kompenzáciu za takúto komunikáciu alebo materiál. Prosím, vezmite na vedomie, že platná národná legislatíva určuje druh materiálu, ktorý môže byť na webovú stránku pridaný, a vy nesmiete porušiť žiadnu takúto legislatívu vrátane tej, ktorá zakazuje výhražný, nactiutŕhačský, ohováračský, obscénny, pornografický, nemravný alebo rúhavý materiál, alebo pridať materiál, ktorý by mohol dať impulz alebo inicializovať správanie sa, ktoré by bolo považované za trestný čin alebo bolo v rozpore s niektorým z platných zákonov.

Reckitt Benckiser nie je schopný kontrolovať a nenesie zodpovednosť za komunikáciu alebo materiály pridané na Stránku. Avšak Reckitt Benckiser si podľa výhradného vlastného uváženia vyhradzuje práva odstrániť komunikáciu alebo materiály, ktoré považuje z akéhokoľvek dôvodu za neprípustné.

Reckitt Benckiser používa iba mená, logá alebo značky objavujúce sa na Stránke na tých miestach, na ktorých sú na to on a jeho pridružené spoločnosti oprávnené, či už na základe registrovaných, alebo na registráciu čakajúcich ochranných známok a licencií. S cieľom vylúčenia pochybností nepoužíva Reckitt Benckiser žiadne mená, logá alebo značky na mieste, na ktorom nie je na to oprávnený, a nebude dodávať alebo ponúkať dodanie výrobkov a/alebo služieb nesúcich takéto meno, logo alebo značku na takéto miesto. Použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok alebo iného ďalšieho obsahu na Stránke s výnimkou prípadov povolených v týchto podmienkach alebo v obsahu Stránky je prísne zakázané.

Tieto podmienky sa riadiaslovenským právom.Vstupomna túto Stránkua jej použitím súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor bude riešený výlučne slovenskými súdmi.