Breadcrumbs

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Usporiadateľ

 1. Usporiadateľom súťaže je Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o., so sídlom Drieňová 3, 821 08 Bratislava
 2. Túto súťaž v žiadnom prípade nesponzoruje, nepotvrdil ani nespravuje Facebook ani Surveymonkey.com. Súťažiaci poskytuje svoje informácie spoločnosti Reckitt Benckiser (Slovak Republic) a nie inej strane. Poskytnuté informácie budú použité v súvislosti s nižšie uvedenými zásadami ochrany osobných údajov.

 

Ako sa zapojiť do súťaže

 1. Na zapojenie sa do súťaže nie je potrebný žiaden vstupný poplatok ani nákup.
 2. Súťaž bude trvať od 24. augusta až do 31. augusta 2016.
 3. Súťaž sa nachádza v prieskume značky Durex, ktorú vykonáva spoločnosť surveymonkey.com.
 4. Účasť v súťaži sa zakladá na vyplnení prieskumu. Účastník sa zapojí do súťaže zaslaním usporiadateľovi vlastnú e-mailovú adresu, meno a krajinu pôvodu, ktoré by mali byť poslané prostredníctvom textového poľa na predposlednom snímku prieskumu.
 5. Prieskum možno nájsť pod odkazom umiestneným v reklame značky Durex na sociálnej sieti Facebook.
 6. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, musíte mať minimálne 18 rokov.
 7. Nebude prijatá žiadna zodpovednosť za nedoručené odpovede z akéhokoľvek dôvodu.

 

Výhra a pravidlá

 1. V tejto kampani existujú dvaja víťazi: 100. a 200. súťažiaci, ktorí vyplnia dotazník a poskytnú svoje e-mailové adresy, mená a krajinu pôvodu.
 2. Víťazi budú oznámení dňa 14. septembra 2016 e-mailom, prostredníctvom ktorého sa zapojili.
 3. Ak víťaz nebude reagovať v uvedenom e-maile, cena patrí usporiadateľovi.
 4. Výhrou je 100 kusov (10 balení po 10 ks) prezervatívov Durex Invisible na víťaza (5 balení prezervatívov Invisible Extra Thin Extra Sensitive 10 ks a 5 balení prezervatívov Invisible Extra Thin Extra Lubricated 10 ks).
 5. Nebudú ponúknuté žiadne alternatívy cien v hotovosti. Výhry sú neprenosné. 
 6. Výhry nie je možné vynútiť súdnou cestou, pretože víťaz nemá žiaden právny nárok na výhru.

 

Ďalšie práva a povinnosti usporiadateľa

 1. Účasťou v tejto súťaži naznačuje účastník svoj súhlas byť viazaný týmito podmienkami.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť súťaž a tieto zmluvné podmienky bez oznámenia v prípade katastrofy, vojny, civilných alebo vojenských nepokojov alebo akéhokoľvek skutočného alebo hroziaceho porušenia platných právnych predpisov alebo nariadení alebo v prípade iných udalostí mimo kontrolu usporiadateľa. Usporiadateľ oznámi účastníkom všetky zmeny v súťaži čo najskôr.
 3. V prípade, že má usporiadateľ podozrenie, že niektorý z účastníkov podvádza, porušuje ľudské práva, vulgárne sa vyjadruje alebo porušuje niektoré z iných práv súťaže, bude súťažiacemu zakázané súťažiť a jeho/jej aktivity budú vymazané, vrátane reakcií pod reklamou na sociálnej sieti Facebook.
 4. Usporiadateľ má zároveň právo zastaviť alebo ukončiť súťaž, ak niekto zneužíva chybu v súťaži pre vlastné blaho. To zahŕňa aj zmenu v odmienkach používania, zablokovanie účasti súťažiacich alebo zneplatnenie potenciálnych víťazov.
 5. Usporiadateľ nie je zodpovedný ani za nepresné podrobnosti výhry, ktoré poskytla účastníkovi tretia strana v súvislosti s touto súťažou.
 6. Nie je možné vymáhať účasť v súťaži súdnou cestou.
 7. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže aj počas jej trvania.

 

Akceptovanie pravidiel pre spracovanie osobných údajov.

 1. Účasťou v tejto súťaži naznačuje účastník svoj súhlas byť viazaný týmito podmienkami.
 2. Poskytnutím požadovaných osobných údajov sa súťažiaci zapája do súťaži a súhlasí, že si usporiadateľ vyhradzuje právo používať všetky osobné informácie bez ďalšieho zváženia a súhlasu na vlastné marketingové aktivity (priamy mail), s cieľom propagovať vlastné výrobky usporiadateľa, špeciálne ponuky prostredníctvom pošty, poskytovať informácie elektronickou cestou. V tomto prípade to zahŕňa e-mailovú adresu, meno a krajinu pôvodu.
 3. Uvedením svojho súhlasu súťažiaci dáva usporiadateľovi svoj súhlas s použitím poskytnutých informácií (okrem údajov v časti s osobnými údajmi) iba ako celok (súhrnné informácie bez uvedenia mena, e-mailovej adresy alebo krajiny pôvodu) pre digitálne marketingové aktivity súvisiace kampaňou.
 4. Súťažiaci má právo zrušiť poskytovanie osobných údajov pre použitie zo strany usporiadateľa. Zákon umožňuje súťažiacemu požiadať usporiadateľa vymazať bezplatne všetky údaje, ktoré má o súťažiacom. Súťažiaci môže o to požiadať zaslaním e-mailu na túto adresu: consumers_sk@rb.com
 5. Usporiadateľ bude chrániť osobné údaje v bez papierovej forme. Ochranu údajov zabezpečí usporiadateľ.
 6. Ak má súťažiaci podozrenie, že usporiadateľ porušuje pravidlá ochrany osobných údajov, môže poslať svoje podozrenie: Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

V Bratislave, dňa 24. augusta 2016